HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WORDPRESS API - PHẦN 3


Để truy cập API WP-REST, bạn cần truy cập trang web của mình thông qua dòng lệnh. Với WordPress, đây được gọi là WP-CLI. Bạn không thể thực hiện bất kỳ việc này thông qua trang quản trị của mình hoặc bằng cách truy cập trực tiếp vào mã trên trang web của bạn.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WORDPRESS API - PHẦN 3

Làm cách nào để bạn có thể truy cập API REST của WordPress?

Để truy cập API WP-REST, bạn cần truy cập trang web của mình thông qua dòng lệnh. Với WordPress, đây được gọi là WP-CLI. Bạn không thể thực hiện bất kỳ việc này thông qua trang quản trị của mình hoặc bằng cách truy cập trực tiếp vào mã trên trang web của bạn.

Hãy xem cách bạn bắt đầu.

Truy cập WP-REST qua WP-CLI

WP-CLI là Giao diện dòng lệnh của WordPress. Nó cho phép bạn truy cập và làm việc với WordPress thông qua Giao diện dòng lệnh command line (CLI) trên máy tính của bạn.

Để truy cập CLI, hãy mở Terminal trên máy Mac hoặc trong Linux hoặc Command Prompt trong Windows.

Gõ lệnh Command Line

Để truy cập một trang web từ xa, bạn cần SSH tới máy chủ của mình để truy cập nó qua WP-CLI.

Để truy cập một trang web cục bộ (local), bạn chỉ cần sử dụng cấu trúc thư mục chính xác từ dòng lệnh. Bạn nên thử nghiệm với REST API trên một trang web thử nghiệm localhost trước khi thử trên trang trực tiếp.

Bạn cần phải truy cập cụ thể vào API REST cho trang web của mình, như sau: http://yoursite.com/wp-json/wp/v2

Sau đó, bạn có thể thêm các phần tử sau phần này để truy cập một số loại dữ liệu nhất định mà chúng tôi sẽ xem xét chi tiết hơn trong thời gian ngắn. Các phần tử này được gọi là điểm cuối.

Xác thực

Khi bạn đã truy cập trang web của mình, bạn có thể cần phải thực hiện xác thực. Một số điểm cuối (end-point) là công khai và không yêu cầu xác thực, trong khi những điểm khác thì có.

Để có thể xác thực trang web của bạn qua WP-CLI, bạn cần cài đặt một plugin xác thực. Đối với các cài đặt phát triển, plugin Basic Auth thực hiện công việc và rất dễ sử dụng.

Tuy nhiên, đối với các trang web trực tiếp, bạn nên sử dụng hình thức xác thực mạnh mẽ hơn như plugin Xác thực JWT, sử dụng Mã thông báo web JSON và an toàn hơn.

Sau đó, bạn có thể sử dụng dòng lệnh để truy cập dữ liệu và bao gồm xác thực.

Ví dụ dưới đây sử dụng curl để kiểm tra kết nối với WordPress. Nó sẽ xuất ra một danh sách các bài viết dạng thô.

curl -X GET --user username:password -i http://yoursite.com/wp-json/wp/v2/posts?status=draft


Các bài đăng thô không phải là thông tin công khai, vì vậy bạn cần xác thực để truy cập chúng. Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm dữ liệu công khai, bạn không cần xác thực. Vì vậy, để truy xuất danh sách các bài đăng đã được xuất bản, bạn có thể sử dụng:

curl -X GET http://yoursite.com/wp-json/wp/v2/posts

Điều này sẽ tìm nạp tất cả các bài đăng đã xuất bản vì chúng là công khai.